TKO SMO MI

FIT2001 obrt, vl. Mladen Đudajek, Kraljevićeva 13, Zagreb, OIB: 28666165212, je ovlašteno agencija za zastupanje u osiguranje s dozvolom za sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnom i neživotnom osiguranju temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih poslova.

FIT2001 u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

Adresa naše web-stranice je: http://fit2001.hr.

Kontakt:

Telefon: 01 466 8944

Elektronička pošta: info@fit2001.hr

Web: www.fit2001.hr

VODITELJ OBRADE PODATAKA

Za potrebe pronalaženja najpovoljnije ponude i/ili usporedbe proizvoda osiguranja voditelj obrade osobnih podataka je sam obrt.  FIT2001 kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i elektronskom obliku.

Osiguravajuća društva s kojima imamo sklopljene ugovore o zastupanju u osiguranju su: Sava osiguranje d.d. i Adriatic osiguranje d.d..

PRAVNE OSNOVE I SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

FIT2001 prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke samo za određene dopuštene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonska, ugovorna ili druga osnova za njihovo prikupljanje.

Pravne osnove prikupljanja i obrade podataka mogu se podijeliti u skupine:

 1. Poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju
  Prilikom pregovora s Vama oko sklapanja ugovora o osiguranju, obrađujemo Vaše podatke
 • Kako bismo procijenili Vaše zahtjeve i potrebe
 • Kako bismo obradili ponudu u smislu prihvatljivosti rizika kojeg preuzimamo u osiguranju
 • Kako bismo utvrdili iznos premije uzimajući u obzir sve mjerodavne okolnosti
 • Kako bismo izradili informativni izračun
 • Kako bismo obradili Vašu ponudu, izradili i predali Vam policu osiguranja
 1. Ispunjenje naših zakonskih obveza

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi ispunjenja naših zakonskih obveza su: obveze temeljem Zakona o osiguranju, odredbe o predugovornom informiranju i distribuciji osiguranja; Zakona o elektroničkim komunikacijama, Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga; obveze iz Zakona o računovodstvu, Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, CRS, JOPPD, FATCA, ekonomske sankcije ili druge zakonske obveze, obveze raspodjele rizika putem reosiguranja.

 1. Legitimni interesi

Vaše osobne podatke možemo obrađivati ako je takva obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Društva, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode, a zahtijevate zaštitu osobnih podataka. Ako podnesete prigovor na takvu obradu, više nećemo obrađivati Vaše podatke, osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode.

Svojim legitimnim interesom smatramo:

 • Sprečavanje i otkrivanje pronevjera i prijevara u osiguranju
 • Promidžbu proizvoda koje nudimo na tržištu te pogodnosti iz postojećih ugovora o osiguranju za vrijeme trajanja ugovornog odnosa
 • Ispitivanje Vašeg zadovoljstva pruženom uslugom
 1. Legitimni interesi trećih osoba

Obrada Vaših podataka provest će se za potrebe sprečavanja prijevara u osiguranju te prijevara i pronevjera općenito, a temeljem legitimnog interesa osiguravajućih kuća s kojima u tu svrhu razmjenjujemo podatke

 1. Vaša suglasnost (privola)

Vašu posebnu suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, koju možete povući u bilo kojem trenutku, kao pravnu osnovu obrade Vaših podataka koristit ćemo u svrhu promidžbe ponuda, proizvoda i usluga osiguravajućih kuća s kojima surađujemo, a koji bi odgovarali Vašim zahtjevima ili potrebama, do Vašeg eventualnog povlačenja privole.

Za pojedine prethodno navedene svrhe, kao što su poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju, ispunjenje zakonskih obveza te legitimnog interesa sprečavanja i otkrivanja prijevara, pružanje osobnih podataka je zakonska i ugovorna obveza te uvjet nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora. Ako odbijete dati pojedine podatke nećemo moći ispuniti svoje zakonske i ugovorne obveze što će za posljedicu imati nemogućnost sklapanja ili ispunjenja ugovornih obveza.

Pružanje osobnih podataka u svrhu legitimnog interesa izravne promidžbe, ispitivanje Vašeg zadovoljstva našom uslugom i Vaše privole u marketinške svrhe nije zakonska i ugovorna obveza te uvjet nužan za sklapanje i ispunjenje ugovora. Ako odbijete dati pojedine podatke to neće utjecati na mogućnost sklapanja ili ispunjenja ugovora.

KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJEMO

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o svrsi obrade i vrsti ugovora o osiguranju kojeg sklapate, namjeravate sklopiti ili o zahtjevu za ostvarenje prava iz osiguranja. Prvenstveno to su podaci bez kojih ne možemo sklopiti ili ispuniti ugovor o osiguranju, a uključuju najmanje:

 • osnovne osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt podaci, OIB, MBO, podatke o datumu rođenja, spolu i po potrebi identifikacijska isprava)
 • osobne podatke potrebne za ocjenu rizika (zanimanje, zdravstveni podaci, podaci o životnom stilu, podaci vezani uz obitelj)
 • podatke o predmetu osiguranja (identifikacijske brojeve, svojstva, lokacija i sl.)
 • podatke o štetnom događaju (HUO baze štetnika)
 • financijske informacije i pojedinosti o računu: broj bankovnog računa ili broj kreditne kartice i pojedinosti o računu. U slučaju vinkulacije ugovora o osiguranju obrađujemo podatke o broju i iznosu Vašeg kredita i nazivu kreditne institucije.

Ovisno o svrsi obrade i vrsti ugovora o osiguranju osobne podatke možemo prikupljati na sljedeći način:

 • vašim očitovanjem
 • uvidom u Vaše identifikacijske dokumente ili Vašu dokumentaciju te dokumente ili dokumentaciju predmeta osiguranja
 • uzimanjem preslike Vaših identifikacijskih dokumenata ili Vaše dokumentacije te dokumenata ili dokumentacije predmeta osiguranja kada je tako propisano zakonom ili našim internim pravilima

Osobne podatke prikupljamo već kod pregovora s Vama kako bi procijenili Vaše zahtjeve i potrebe ili utvrdili primjerenost ili prikladnost određenih proizvoda vašim posebnim okolnostima, prilikom samog sklapanja ugovora, putem obrazaca, telefonom ili elektroničkom komunikacijom.

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi ishođenja ponude, sklapanja i ispunjenja ugovora o osiguranju su: prosljeđivanje istih odabranom osiguratelju radi izrade ponude, sastava ugovora o osiguranju (npr. određivanje visine premije, preuzimanje rizika osiguratelja itd.)

TKO ĆE IMATI PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA

Svi Vaši podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Mi ćemo osigurati da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je gore navedena. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Vašim podacima će pristup imati: osiguravajuće FIT2001 čiju ponudu tražite ili s kojim sklapate ugovor; državna tijela u skladu sa zakonskim obvezama osiguratelja (HANFA, Pravobranitelj za područje osiguranja, Hrvatski ured za osiguranje, HAKOM, inspektor elektroničkih komunikacija, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava, pravosudna i druga državna tijela); druga osiguravajuća društva i osiguravajuća društva za potrebe reosiguranja, suosiguranja ili obveza temeljem međunarodnih ugovora i konvencija kod međunarodnih šteta; tehnički konzultanti, stručnjaci, odvjetnici, medicinski vještaci, procjenitelji, tiskare, financijske ustanove i drugi poslovni partneri.

SKIME DIJELIMO VAŠE PODATKE

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

 • Sprječavanje ili otkrivanje zločina.
 • Uhićenje ili progon prekršitelja.
 • Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.
 • Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr

KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE

FIT2001 neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni.

FIT2001 će vaše Osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje usluga; dok god je potrebno sukladno ovim Informacijama ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, FIT2001 će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

KOJA PRAVA IMATE NAD VAŠIM OSOBNIM PODATCIMA

FIT2001 osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

 • Pristup informacijama;
 • Prigovor na obradu;
 • Ograničenje obrade;
 • Prijenos podataka;
 • Ispravljanje podataka;
 • Brisanje podataka.

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, FIT2001 će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. FIT2001 zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

 • Svrsi obrade osobnih podataka;
 • Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;
 • Kategoriji osobnih podataka;
 • Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;
 • Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;
 • Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni Službeniku za zaštitu osobnih podataka, koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODATCI

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).